Disclaimer - Sofiana.nl

DISCLAIMER SOFIANA COACHING

 

1. Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

◦ de eigenaar of beheerder: de eigenaar of beheerder van de website

en van het bedrijf Sofiana Coaching;

◦ gebruik(en): alle denkbare handelingen;

◦ jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;

◦ de content: alle op de website aanwezige inhoud.

Welkom op mijn website www.sofiana.nl. Door het bezoeken van mijn website stem je automatisch in met deze disclaimer. Mocht je niet instemmen met (een specifiek onderdeel van) deze disclaimer, dan verzoek ik je deze website niet te bezoeken, maar met mij contact op te nemen (info@sofiana.nl), zodat ik je mogelijk verder van dienst kan zijn.

2. Intellectueel eigendom website

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van deze website onder het intellectuele eigendomsrecht van Sofiana Coaching. Dit omvat tekst, beeldmateriaal en, zonder uitzondering, alle andere inhoud op deze website.

Het is toegestaan om deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen, zo lang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht je deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dan verzoek ik je met mij contact op te nemen.

Wat ik niet op prijs stel (en daarom niet is toegestaan):

◦ Het her publiceren van (delen van) deze website, zelfs indien dit voor andere websites moge zijn.

◦ Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruik van het materiaal op deze website op enig andere wijze voor commerciële doeleinden.

◦ Het wijzigen en het publiceren van (grote delen van) het materiaal op deze website.

Absoluut toegestaan is:

◦ Het refereren naar onze website, mogelijk met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zo lang duidelijk is aangegeven dat het van onze website afkomstig is.

◦ Het doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden.

3. Intellectueel eigendom van mijn producten, workshops en programma’s

Op het moment dat jij je aanmeldt voor één van mijn workshops of programma’s, of een (online) product aanschaft stem je in met deze disclaimer en de voorwaarden (zie ook de Algemene Voorwaarden). Mocht je hier niet mee instemmen dan verzoek ik je de workshop of het programma niet te boeken, maar contact met mij op te nemen, zodat ik je mogelijk verder van dienst kan zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van de producten en workshops onder het intellectuele eigendomsrecht van Sofiana Coaching. Dit omvat tekst, beeldmateriaal, video’s evenals, zonder uitzondering, alle andere inhoud die tijdens de workshops of programma’s met jou worden gedeeld.

Indien je voor commerciële doeleinden materiaal en/of informatie van de workshop en of van mijn producten en programma’s wilt gebruiken, delen of tonen dan verzoek ik je dringend contact met mij op te nemen.

Wat ik niet op prijs stel (en daarom niet is toegestaan) is:

◦ Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruiken van het

materiaal dat ik tijdens de workshop of tijdens één van mijn programma’s of in één van mijn producten gebruik, deel of toon anders dan voor persoonlijk gebruik.

4. Geheimhouding

Sofiana Coaching zal de door jou beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Van jouw zijde ben jij gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen je bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Sofiana Coaching en haar producten en diensten.

5. Annuleringsvoorwaarden

Verhindering deelname workshop/ live event

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden verhinderd bent om aan een workshop of programma deel te nemen. Het is dan mogelijk, indien er plaats beschikbaar is, om door te schuiven naar eenzelfde workshop op een andere datum. Ik stort het inschrijfgeld niet terug (muv het herroepingsrecht binnen 14 dagen, zie Algemene Voorwaarden).

Annulering Online Programma

Bij schriftelijke annulering van één van de online programma’s van Sofiana Coaching binnen 14 dagen na aanmelding krijgt de gebruiker de volledige investering retour. Bij annulering na 14 dagen na aanmelding is de gebruiker de overeengekomen prijs verschuldigd Let op, hierbij geldt dat er nog géén gebruik mag zijn gemaakt van het programma (zie algemene voorwaarden voor de exacte voorwaarden).

6. Prijzen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Sofiana Coaching opgegeven prijzen in euro’s, inclusief BTW. Sofiana Coaching is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van arbeid, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan jou door te berekenen.

7. Betalingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te geschieden op een door Sofiana Coaching aangewezen bank- of girorekening voorafgaand aan de start van de workshop of het programma waar je aan gaat deelnemen. Betaling dient te geschieden in euro´s in Nederland zonder aftrek van enige korting, bankkosten, verrekening of schuldvergelijking, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Privacy

Sofiana Coaching houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Sofiana Coaching geef je toestemming je gegevens op te slaan en te gebruiken conform de wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9. Beperkte aansprakelijkheid

Ik heb er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te doen zijn. Maar ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daaruit vloeiende gevolgen.

Ik kan niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor neem ik geen enkele verantwoordelijkheid.

Deze disclaimer staat natuurlijk niet boven de wet; om die reden zijn de wettelijke regels voor het gebruik en aanbod van informatie van toepassing op deze website.

10. Wijzigingen

Van tijd tot tijd zullen wij deze disclaimer updaten of wijzigen. Mijn advies is daarom om deze regelmatig te lezen.

11. Geldigheid

Met deze disclaimer, vervallen eerdere overeenkomsten tussen jou als bezoeker en mij (Sofiana Coaching) met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze disclaimer blijft geldig totdat jouw bezoek aan mijn website is geëindigd.

12. Contact

 

Je kunt voor wat betreft deze disclaimer per email contact met mij opnemen: info@sofiana.nl

Sofiana.nl draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches